Regulamin

 

 

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BAGATO.PL z dnia 03.06.2020r.

 

 

I.     Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1.1.     Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 

1.2.     Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

1.3.     Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 

1.4.     Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Bagato.pl;

 

1.5.     Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://bagato.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 

1.6.     Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 

1.7.     Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy PAWŁOS Krzysztof Pawłowski z siedzibą w 62-700 Turek, ul. Browarna 16, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 668 000 32 70 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 

1.8.     PAWŁOS - nazwa skrócona: Pawłos Krzysztof Pawłowski

 

1.9.     Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

 

1.10.     Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

1.11.     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

1.12.     RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

II.     Postanowienia ogólne

 

2.1.     Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://bagato.pl.

 

2.2.     Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

2.3.     Sklep internetowy, działający pod adresem: https://bagato.pl, prowadzony jest przez firmę PAWŁOS Krzysztof Pawłowski, ul. Browarna 16, 62-700 Turek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 668 000 32 70, regon: 310006422.

 

2.4.     Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a)        zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b)        warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c)        warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d)        zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

 

2.5.     Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)     Zainstalowana jedna z przeglądarek internetowych Internet Explorer w wersji 7.0 i nowszej lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej lub Opera w wersji 7.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej z włączoną obsługą Cookies oraz Javascript. 

b)     minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 

2.6.     W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

 

2.7.     Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 

2.8.     Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://bagato.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

 

III.     Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1.     Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

 

3.2.     Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

 

3.3.     Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 

3.4.     PAWŁOS może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a)     podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b)     dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c)     dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez PAWŁOS za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię [nazwa prowadzącego].

 

3.5.     Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody PAWŁOS.

 

3.6.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

3.7.     Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)      niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b)     korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)     niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)     korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla PAWŁOS,

e)     korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f)     korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 

IV.     Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

4.1.     Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

4.2.     W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://bagato.pl, dokonać wyboru towaru ( i jeśli produkt dostępny jest w wielu kolorach jego kolorystyki) z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 

4.3.     Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

 

4.4.     W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "ZAMAWIAM I PŁACĘ" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

4.5.     Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a)     przedmiotu zamówienia,

b)     jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c)     wybranej metody płatności,

d)     wybranego sposobu dostawy,

e)     czasu dostawy.

 

4.6.     W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "ZAMAWIAM I PŁACĘ". 

 

4.7.     Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z prowadzącym sklep internetowy pod adresem www.bagato.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 

4.8.     Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

4.9.     Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 

4.10.     Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.11.     Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.bagato.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

4.12.     Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 

V.         Dostawa

 

5.1.     Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

5.2.     Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską oraz przez paczkomaty, zarówno opcją przedpłaty jak i płatnością za pobraniem. Możliwy jest również odbiór osobisty. Koszty dostawy są przedstawione na stronie internetowej, pod adresem http://bagato.iai-shop.com/Wysylka-cterms-pol-14.html . Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.

 

5.3.     Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 24 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

 

 

VI.     Ceny i metody płatności

 

6.1.     Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

 

6.2.     Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a)     przelewem na numer konta bankowego 13 8530 0000 1000 0220 2000 0010, Bank Spółdzielczy w Koninie,

b)     płatnością w systemie IAI-Shop.com,

c)     płatnością w systemie Payu.pl

d)     płatnością w systemie Eservice.pl

e)     zapłata kartą płatniczą Visa, Mastercard, karta płatnicza zostaje obciążona w momencie złożenia zamówienia i wykonania dyspozycji zapłaty

f)     płatność przy odbiorze gotówką kurierowi lub kartą płatniczą w paczkomacie - przesyłka pobraniowa


 

VII.     Prawo do odstąpienia od umowy


Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w Którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Pawłos Krzysztof Pawłowski, Al. J. Piłsudskiego 6, 62-700 Turek (adres biura), adres e-mail: sklep@bagato.pl, fax: 63 278 2650, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres: Pawłos Krzysztof Pawłowski, Al. J. Piłsudskiego 6, 62-700 Turek, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru , cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

VIII.     Reklamacje dotyczące Towarów

 

8.1.     PAWŁOS jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

 

8.2.     Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres PAWŁOS Krzysztof Pawłowski, Al. J. Piłsudskiego 6, 62-700 Turek, e-mail: sklep@bagato.pl. W przypadku reklamacji wady produktu, konieczne może być fizyczne dostarczenie przedmiotu w celu wykonania oględzin. PAWŁOS zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

8.3.     PAWŁOS nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

 

IX.     Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

9.1.     PAWŁOS podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

9.2.     Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić PAWŁOS o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 

9.3.     Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: PAWŁOS Krzysztof Pawłowski, Al. J. Piłsudskiego 6, 62-700 Turek, mailowo pod adres sklep@bagato.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 

9.4.     W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

9.5.     PAWŁOS zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

 

X.     Dane osobowe     

 

10.1.     PAWŁOS może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane te są pozyskiwane od Klientów PAWŁOS.

 

10.2.     Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ bez tych danych nie będzie możliwe zawarcie umowy kupna - sprzedaży.

 

10.3.     Administratorem przedmiotowych danych osobowych jest PAWŁOS Krzysztof Pawłowski, ul. Browarna 16, 62-700 Turek, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 668 000 32 70, regon: 310006422. Możliwy kontakt poprzez: sklep@bagato.pl, tel.: 600 610 100, fax: 63 278 2650. W firmie Pawłos został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Konrad Pawłowski, możliwy kontakt drogą mailową: konrad.pawlowski@pawlos.pl.

 

10.4.     Pawłos będzie przetwarzać (w tym również przechowywać) pozyskane dane osobowe przez czas nieokreślony, ale nie krótszy niż 5 pełnych lat. Możliwość przetwarzania danych osobowych przez czas nieokreślony związana jest z polityką rabatową Pawłos oraz możliwością przygotowywania ofert specjalnych.

 

10.5.     Osoba której dane osobowe przetwarza Pawłos ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

 

10.6.     Osoba której dane osobowe przetwarza Pawłos ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10.7.      Pawłos zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Firma Pawłos prowadząca sklep internetowy pod adresem https://bagato.pl nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.

 

10.8.     Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Sklep znajduje się w jego Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: https://bagato.pl/Polityka-Prywatnosci-cterms-pol-31.html .

 

 

XI.         Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 

11.1.     Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

11.2.     W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PAWŁOS a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

11.3.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PAWŁOS a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PAWŁOS.

 

11.4.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

 

pixel